مراحل ثبت درخواست تعمیرکولر گازی جنرال گلد در مشهد

1 – می توانید با تماس گرفتن به مرکز تخصصی تعمیر کولر گازی جنرال گلد در مشهد ، مشکل دستگاه خود را ثبت کرده و تقاضای تکنسین مربوطه را با توجه به برند دستگاه درخواست نمایید.

2 – می توانید از طریق فرم تعمیر کولر گازی جنرال گلد در مشهد و انتخاب دستگاه مربوطه و گذاشتن فقط یک شماره تماس این کار را انجام دهید و تماس را به ما بسپارید.